حرکت صحیح

همانطور که شکل یک جسم نشان می دهد که چگونه ممکن است رفتار کند، تماشای حرکت آن نیز می تواند نشان دهد که آیا جسم سبک، سنگین، منعطف، محکم، کوچک و یا بزرگ است. در دنیای طراحی متریال، حرکت معرف روابط فضایی، کاربرد و نیت زیبایی و روانی می باشد.

جرم و حجم

در دنیای فیزیکی، به منظور انکه یک جسم حرکت کند، باید نیرویی به آن وارد شود. قدرت و تداوم این نیروها تعیین می کند که یک جسم تا چه اندازه سرعت می گیرد و یا تغییر مسیر می دهد. حتی تصادفی ترین توقف ها و شروع ها آنی نمی باشند چرا که برای یک جسم زمان بر است که سرعت بگیرد و یا از سرعت آن کم شود. در نتیجه، هنگامی که انیمیشن ها به طور آنی حرکت یا توقف نمایند و یا جهت حرکتشان تغییر کند، غیر طبیعی به نظر خواهد آمد.
حرکت در طراحی متریال باید ویژگی های رفتاری اجسام فیزیکی را در دنیای حقیقی دارا باشند، بدون آنکه ظرافت، سادگی و زیبایی را از بین ببرند.

 

افزایش و کاهش سرعت طبیعی

تغییر در سرعت باید در طول زمان انیمیشن به صورت ملایم و روان رخ دهد.

به منظور آن که برای هدف خاصی توجه ها را به سمت جسمی جلب نمایید، و یا به یک انیمیشن شخصیت دهیم، تغییرات سرعت آن را به هنگام توقف و حرکت دگرگون سازید.
افرایش و کاهش سرعت نامتقارن موجب به وجود آمدن یک حرکت طبیعی و مطلوب می شود.

 

هنگامی که افزایش یا کاهش سرعت روان نباشد، حرکت به نظر مکانیکی و غیر طبیعی خواهد بود. تغییرات آنی در سرعت یا جهت نامطلوب می باشند و جلب توجه می نمایند. از حرکات خطی خودداری نمایید.

 

 

 

ورود و خروج

تغییر در سرعت و جهت حرکت جسم، توجه بیننده را به خود جلب می کند.
تغییر سرعت یک جسک به هنگام ورود و یا خروج آن از صفحه نمایش میزان فاصله ای که جسم طی می کند را نشان می دهد. برای نمونه، کاهش سرعت به هنگام خروج توجه ها را جلب می کند و به این مفهوم است که جسم در نزدیکی انتهای چهارچوب خواهد ایستاد.

به ویژگی به هنگام نقل و انتقال، در نظر داشته باشید که کدام بخش ورود یا خروج باید بیشترین توجه را به خود جلب نمایند.

سرعت ورود و خروج ثابت حواس و توجه کاربر را جلب نمیکند
افزایش سرعت به هنگام ورود و کاهش سرعت به هنگام خروج می تواند به صورت ناخواسته توجه کاربر را به خود جلب نماید و حواس وی را پرت کند.

اصلاحات easing

هنگامی که در رابطه با منحنی زمان بندی سخن به میان می آید، بسیار اهمیت دارد تا درک صحیحی از مفاهیم مورد استفاده وجود داشته باشد. دو اصطلاح “ease in” و “ease out” هم در انیمیشن سنتی مورد استفاده قرار می گیرند و هم در انیمیشن UX. با این حال بسته به موقعیتی که وجود دارد، این اصطلاحات می توانند مفاهیم متضادی داشت هباشند.

انیمیشن سنتی

تکنیک های انیمیشن سنتی بیانگر توالی حرکات در طراحی حرکات اصلی می باشند. در چنین موقعیتی اصطلاح “ease out” اشاره دارد به حرکتی که از یک حالت حرکت می کند و “ease in” به مفهوم حرکتی می باشد که به یک حالت وارد می شود.

ابزار انیمیشن مدرن این حالت های کلیدی را توسط فریم های کلیدی بیان می کنند. در اینجا دو اصطلاح ease in و ease out اشاره به حرکاتی دارند که به ترتیب به فریم های کلیدی داخل و از آن خارج می شوند.

انیمیشن UX

در مفهوم UX، اصلاح easing به انتقال میان وضعیت ها اشاره دارد. در نتیجه، ease in به مفهوم حرکتی می باشد که وارد تغییر می شود و ease out حرکتی است که از تغییر خارج می شود.

 

نتظیمات

همه اجسام به یک شیوه حرکت نمی کنند. اجسام کوچک تر و سبک تر ممکن است سریع تر حرکت کنند چرا که نیروی کمتری نیاز خواهند داشت و اجسام بزرگ تر و سنگین تر نیازمند زمان بیشتری برای سرعت گرفتن می باشند.

از حرکات منحنی استفاده نمایید و از مسیرهای خطی فضایی پرهیز کنید. ویژگی های حرکتی که بیشتر از همه با جسم مورد نظر شما همخوانی دارند را شناسایی نمایید و حرکات آن را بر همین اساس پیاده سازی کنید. منحنی ها معرف تغییر در طول زمان می باشند. منحنی را پیدا کنید که با ویژگی های حرکتی مورد نظر شما هماهنگ باشد.

 

طراحی و ترجمه توسط اقای متریال