متریال دارای ویژگی های مشخص و تغییر ناپذیر و رفتارهای ذاتی می باشد. درک این ویژگی ها به شما کمک می کند تا متریال را به شیوه ای استفاده نمایید که دیدگاه طراحی متریال را در بر گیرد.

ویژگی های فیزیکی

متریال دارای بعدهای x و y متغیر (که به dp اندازه گیری می شوند) و همچنین ضخامت واحد 1dp می باشد.

whatismaterial_materialproperties_physicalproperties_thickness_01_yes

طول و عرض متریال می تواند تغییر نماید.

whatismaterial_materialproperties_physicalproperties_thickness_02_no

ضخامت متریال همیشه 1 dp میباشد.
متریال باعث به وجود آمدن سایه می شود.
سایه ها حاصل طبیعی تغییر ارتفاع نسبی (وضعیت محور z) میان المان های متریال می باشند.
سایه ها نشان دهنده تغییر ارتفاع نسبی میان المان های متریال می باشند.
سایه ها هرگز توسط رنگ آمیزی متریال تخمین زده نمی شوند.

محتوا همیشه بر روی متریال نشان داده می شود، در هر شکل و رنگی. محتوا ضخامتی به متریال اضافه نمی کند.


متریال می تواند در هر شکل و رنگی به تصویر کشیده شود.

محتوا می تواند به صورت مستقل از متریال رفتار نماید، اما محدود به چهارچوب های متریال خواهد بود.
متریال جامد است. رویدادهای ورودی نمی توانند از متریال عبور کنند.
whatismaterial_properties_physical3

رویدادهای ورودی تنها بر متریال پیش نما تاثیر می گذارند.

چندین المان متریال نمی توانند به صورت هم زمان در فضا یک نقطه را اشغال نمایند.

استفاده از تغییر سطح (سایه) به منظور جداسازی المان های متریال، یکی از شیوه های جلوگیری از قرارگیری چندین المان متریال در یک نقطه در فضا به صورت هم زمان می باشد.

از سایه برای نشان دادن تغیر سطح استفاده میشود
whatismaterial_properties_physical6

متریال نمی تواند از دیگر متریال عبور نماید.
برای نمونه، یک صفحه از متریال نمی تواند از صفحه دیگر متریال به هنگام تغییر سطح عبور نماید.

تغییر شکل متریال

متریال می توانند تغییر شکل دهند.
متریال تنها می تواند در صفحه خود بزرگ یا کوچک شود.
متریال هرگز خم یا تا نمی شود.
صفحه های متریال می تواند به یکدیگر بپیوندند و تبدیل به یک تک صفحه متریال شوند.
متریال هنگامی که از یک دیگر جدا می شوند می توانند دوباره ترمیم شوند. برای نمونه، هنگامی که شما بخشی از یک متریال را از یک صفحه حذف می کنید، آن صفحه از متریال دوباره تبدیل به کل صفحه متریال شما خواهد شود.

حرکت متریال

متریال می تواند به صورت خود به خود در هر جای محیط تولید شوند و یا از بین بروند.

متریال می تواند در طول هر محوری حرکت کند.
حرکت محور z عموماً نتیجه تقابل کاربر با متریال می باشد
طراحی و ترجمه توسط اقای متریال