انتقالات معنادار - مستندات متریال دیزاین

انتقالات معنادار

طراحی حرکت می تواند به صورت خیلی تاثیرگذاری توجه کاربر را به گونه ای به خود جلب کند که هم کاربردی باشد و هم مطلوب دید بیننده. از حرکت استفاده نمایید تا به صورت روان و ملایم بتوانید کاربران را میان مفاهیم مسیری حرکت دهید، تغییرات چیدمان ارمان ها را در یک صفحه نمایش توصیف نمایید و سلسله مراتب عناصر را تحکیم کنید.

تداوم بصری

انتقال میان دو وضعیت بصری باید واضح، روان و ملایم باشد. انتقالی که به خوبی طراحی شده باشد کاربر را متوجه می کند که باید توجه خود جلب چه موضوعی نماید.
گونه های انتقال و عملکردها:
. ارمان های داخل شونده: آیتم های تازه تولید شده ای معرفی و یا دوباره ایجاد شوند
. ارمان های خارج شونده: ارمان هایی که دیگر با مفهوم کلی سازگاری ندارند و حذف شده اند
. ارمان های اشتراک گذاری شده: ارمان هایی که در کل زمان انتقال حضور دارند می توانند نافذ (یک آیکون) و یا غالب (یک گالری تصاویر که در صفحه در حال بزرگ شدن هستند) باشند.


ملاحضات
هنگامی که در حال طراحی انیمیشن می باشید، موارد زیر را در نظر داشته باشید:
.کاربر را هدایت نمایید. توجه کاربر چگونه باید هدایت شود؟ چه ارمان ها و حرکت هایی در این زمینه کمک می کنند؟ ارمان های وارد شوند، خارج شونده و اشتراک گذاری شده چگونه می توانند در طول انتقال پر رنگ یا کم رنگ شوند؟
. انتقالات را به صورت بصری به یکدیگر مرتبط سازید. یک ارتباط بصری میان وضعیت های انتقال از طریق رنگ و ارمان های نافذ ایجاد نمایید.
. با دقت از حرکت استفاده نمایید. در نظر داشته باشید که حرکت یک ارمان چگونه می تواند به یک انتقال وضوح و مطلوبیت بخشد.


ارمان های وارد شوند می توانند در دید بیننده بسط پیدا کنند، اما محتوا تنها می تواند fade in شود.

قطع های تند نامطلوب می باشند و نیازمند آن هستند که کاربر برای درک انتقال تلاش زیادی به میان گذارد.

زمانبندی سلسله مراتبی

 

هنگامی که یک انتقال را ایجاد می کنید، ترتیب و زمانبندی ارمان های حرکت را در نظر داشته باشید. اطمینان حاصل نمایید که حرکت شما از سلسله مراتب اطلاعاتی شما پشتیبانی نماید و با ایجاد مسیری که چشک باید آن را دنبال کند نشان دهد که چه مطلبی اهمیت بیشتری دارد.
با این حال، فرمول ساده ای وجود ندارد که نشان دهد مهم ترین مطلب اول حرکت کند و کم اهمیت ترین مطلب آخر.زمانبندی انتقال ارمان های باید به صورت روان حرکت کند و حس جدا بودن را القا نکند.

در یک زمانبندی که کلیه حرکت ها در ان به صورت همزمان اتفاق می افتند نشان داده نمی شود که کدام مطلب دارای اهمیت بیشتر می باشد.

در صورتی که کلیه ارمان های دارای اهمیت یکسان می باشند، آن ها را به عنوان یک گروه معرفی نمایید.

حرکت آرایی سازگار

ارمان های انتقال باید به صورتی هماهنگ با یکدیگر حرکت نمایند. مسیری که ارمان ها در آن حرکت می کنند باید منطقی و دارای ترتیب باشد. حرکت تصادفی می تواند حواس بیننده را پرتکند.

هنگامی که حرکت ارمان های هماهنگ باشد، به کاربر کمک می کند تا برنامه را بهتر درک کند.


بهترین شیوه های استفاده
.از مسیرهای خطی فضایی خودداری نمایید، به جز زمانی که حرکت محدود به یک محور می باشد و یا حرکت به/از سمت یک نقطه به صورت هماهنگ باشد.
. مسیر حرکت ارمان ها را به گونه طراحی نمایید که انتقال به صورت واحد و هماهنگ باشد
. ارمان ها در چه عمقی حرکت می کنند و چرا؟
. در صورتی که کلیه ارمان های حرکتی مسیر خود را در صفحه نمایش طی کنند آیا زیبا و سازماندهی شده خواهد بود؟ آیا تصویر واضحی از آنچه باید دیده شود به وجود خواهد آمد؟
. روابط فضایی میان ارمان ها را به کمک حرکات ورودی و خروجی تحکیم نمایید

طراحی و ترجمه توسط اقای متریال